Logo turystykamlodziezowa.pl

                

                  Regulamin portalu turystykamlodziezowa.pl

I Używane Definicje w regulaminie
Poprzez użyte zwroty w regulaminie rozumie się następujące zwroty:

  • Usługodawcą czyli  operatorem, administratorem  portalu informacyjno - promocyjnego o nazwie turystykamlodziezowa.pl  jest:

ANIMUS-X & TOUR Mariusz Oliwa z siedzibą w Pogorzela 70 A, 49-332 Olszanka,

49-300 Brzeg, u. Długa 21, NIP 747-168-93-35, REGON: 532459732

  • posiadający wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej  i wójta gminy Olszanka pod nr rej 601 oraz wpis do rejestru Organizatorów  Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr 106

Usługodawca posiada adres elektroniczny:

strona internetowa: www.animus-x.pl       www.turystykamlodziezowa.pl

  • poczta elektroniczna:

biuro@turystykamlodziezowa.pl     

biuro@animus-x.pl

tel kontaktowy: +48692415783,  + 48 668 078 457

 

Regulamin określa następujące definicje:

  • Użytkownik- osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z portalu turystykamlodziezowa.pl
  • Portal turystykamlodziezowa.pl – strona  internetowa w formie portalu informacyjno - promocyjnego zawierający zbiór podstron (vcardów) w domenie turystykamlodziezowa.pl, posiadający działy informacyjne: Regiony, Aktualności, Strefę wiedzy, oraz od 2014 forum użytkowników
  • Usługobiorca - przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca Umowę z Usługodawcą w celu zamieszczenia:

nieograniczonej ilości ofert w wybranej kategorii portalu,

opisu prowadzonej działalności gospodarczej

promocji swych ofert i działalności

na portalu internetowym www.turystykamlodziezowa.pl

    

  • promocja oferty/ promocja prowadzonej działalności gospodarczej / reklamy- opracowana przez Usługodawcę forma promocji według oferty przedstawionej Usługobiorcy
  • Umowa o świadczenie usług promocyjnych - umowa o świadczenie usług promocji ofert imprez turystycznych oraz promocji biura zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą dotycząca emisji prezentacji / oferty,/ prezentacji biura/ reklamy na portalu zgodnie z zawartą umową na podstawie przedstawionej oferty
  • Usługa promocyjna na okres 1 miesiąca – usługa świadczenia usług promocyjnych na okres 30 dni, po okresie 30 dni usługa ulega wygaśnięciu, jeśli nie zostanie podpisana umowa na okres abonamentowy jednego roku.
  • emisja - zbiór informacji o Usługobiorcy które są zapisane w bazie danych portalu i prezentowane na portalu turystykamlodziezowa.pl 

 

 

II – Informacje o warunkach korzystania z portalu ;


1. Korzystanie z portalu jest dobrowolne i bezpłatne za wyjątkiem zamieszczania ofert w zakresie usług organizatorów imprez turystycznych, ofert ośrodków, ofert usług przewozu osób, reklam. Wszyscy użytkownicy usługi  zobowiązaniu są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i podejmowania dalszych czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
2. Operatorem i administratorem serwisu jest  Animus-X & Tour Mariusz Oliwa z siedzibą w Pogorzela 70 A, 49-332 Olszanka, 49-300 Brzeg, u. Długa 21, NIP 747-168-93-35, REGON: 532459732
3. Właścicielem serwisu jest  Animus-X & Tour Mariusz Oliwa z siedzibą w Pogorzela 70 A, 49-332 Olszanka, 49-300 Brzeg, u. Długa 21, NIP 747-168-93-35, REGON: 532459732
4. Wszystkie Prawa autorskie i majątkowe do serwisu turystykamlodziezowa.pl oraz komponentów technicznych stworzonych przez Operatora lub na zlecenie Operatora, przysługują Operatorowi.

5. Zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę dostarczania treści o charakterze bezprawnym np. treści  charakterze wulgarnym, obraźliwym (art.9 ust.3 pkt2 lit. b)
6. Wszystkie przekazywane przez Usługobiorcę materiały i znaki towarowe dla Usługodawcy w celu umieszczenia -publikacji w serwisie są własnością Usługobiorcy i podlegają ochronie prawnej. Zakazuje  się ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim oraz wykorzystywania bez uprzedniej zgody Usługodawcy w celach innych niż informacyjne.

7. Każdy Użytkownik korzystający z portalu turystykamlodziezowa.pl oświadcza, że zapoznał się treścią niniejszego regulaminu oraz treścią Polityki Prywatności portalu turystykamlodziezowa.pl
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

  III          Prawa autorskie

 

1. Kopiowanie, tekstów i zawartości  Portalu turystykamlodziezowa.pl, w całości, bądź w części bez wcześniejszej, pisemnej zgody jest zabronione. Wyjątkiem są   informacje zawarte w dziale strefa wiedzy w zakładce dokumenty do pobrania.

2. Administrator  publikując treści na portalu turystykamlodziezowa.pl w oparciu o informacje zamieszczane z innych źródłach zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami. Zamierzeniem portalu jest  jest promowanie serwisów, stron internetowych, które charakteryzuje wysoka zawartość wartościowych treści dla Użytkowników Portalu.

3. W przypadku jeśli  wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja Portalu się powołuje) poda informacje, że nie chce aby administrator portalu powoływał się na materiały przez niego publikowane, zostaną one natychmiast usunięte, i w przyszłości nie będą publikowane

 

IV- Odpowiedzialność i obowiązki Usługodawcy.

1.Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług o jak najwyższej jakości merytorycznej, korzystając z pomocy i nadzoru ekspertów w zakresie turystyki dzieci i młodzieży.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą funkcjonalność portalu turystykamodziezowa.pl w  wyniku działania siły wyższej, okoliczności, na które nie miał wpływu i nie mógł ich przewidzieć, np.: niedozwolone działanie Użytkowników portalu turystykamlodziezowa.pl lub osób trzecich, awarię sprzętu, ograniczenia w dostępie do Internetu itd.
3. Usługodawca informuje że zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu portalu turystykamlodziezowa.pl wynikających z przyczyn technicznych.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane przez Usługobiorcę, które zostały opublikowane w portalu turystykamlodziezowa.pl
5. Usługodawca zastrzega że nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości przesyłanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach portalu turystykamlodziezowa.pl  oraz za skutki wynikłe z użycia tych informacji.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji informacji bez podania przyczyny, w szczególności gdy zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem luz zasadami współżycia społecznego bądź naruszają prawa osób trzecich a także jeżeli jest sprzeczna z charakterem merytorycznym  portalu turystykamlodziezowa.pl

 

  V  Ogólne warunki korzystania z portalu turystykamlodziezowa.pl

1. Każdy z użytkowników portalu turstykamlodziezowa.pl korzysta z niego na własną odpowiedzialność.
2. Zabrania się wykorzystywania formularzy kontaktowych zawartych na stronach portalu turystykamlodziezowa.pl do rozsyłania materiałów reklamowych i informacji handlowych, które naruszają treści art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Zabrania się kopiowania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu treści umieszczonych na portalu turystykamlodziezowa.pl

Przegląd witryny możliwy jest za pomocą  ogólnie dostępnych  przeglądarek   internetowych.

 

 

VI Umowa pomiędzy Usługodawcą - Usługobiorcą

1.Zawarcie umowy pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą na realizację usługi promocji, zamieszczenie oferty / reklamy na portalu turystykamlodziezowa.pl następuje po przesłaniu potwierdzenia ze strony Usługobiorcy za pomocą poczty elektronicznej, akceptacji w formie elektronicznej zamówienia / umowy

2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych do  realizacji umowy o świadczenie usług promocyjnych..
3. Po zaksięgowaniu wpłaty wynikającej z zawarcia na podany przez niego adres drogą pocztową w ciągu 7 dni roboczych zostanie przesłana faktura przez usługobiorcę.
4.  Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę jego danych go identyfikujących oraz innych danych podanych do wiadomości publicznej, w szczególności danych teleadresowych zawartych w umowie w celach umożliwienia Usługodawcy świadczenia usług marketingowych oraz informacyjnych.
5. Umowa  zawierana jest w dwóch formach:

Zamówienia – usługi promocyjnej za 1 zł na okres 30 dni, po tym okresie usługobiorca może zrezygnować,

Umowy - abonamentu rocznego na okres jednego roku w formie abonamentu i zawiera zakres świadczonych usług promocyjnych.
6. Usługobiorca jest zobowiązany do wpłacenia ustalonej kwoty za zawartą umowę w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
7. W przypadku opóźnień w regulowaniu płatności zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania zgodnych ze stanem faktycznym zgodnie z zawartą umową.
9. Przekazane wszystkie dane Usługobiorcy uaktywnione na portalu turystykamlodziezowa.pl stanowią część portalu biur turystykamlodziezowa.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie administratora portalu.
10. Korzystanie z usług  promocyjnych portalu jest jednocześnie zgodą na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres wiadomości o charakterze handlowym (zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz przetwarzanie ich przez Usługodawcę w celach marketingowych na zasadach określonych przepisami ustawy.
11. Usługobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

 

 

VII  Reklamacje i odstąpienie od umowy


1. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia bez podania przyczyny pod warunkiem złożenia rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej.
2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Usługodawcę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie i zasadach zawartych w umowie.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta turystykamlodziezowa.pl pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną.
4. Reklamacja powinna zawierać zakres  zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub otrzymania dodatkowych informacji.

 

VIII - Polityka Prywatności


Polityka jest zdefiniowana na  portalu turystykamlodziezowa.pl pod adresem turystkamlodziezowa.pl/polityka_prywatnosci.    

1. Administrator Portalu gromadzi informacje o wejściach Użytkowników na strony internetowe Portalu.

2. Administrator Portalu gromadzi dane o przechodzeniu Użytkowników pomiędzy stronami internetowymi Portalu.

3.Administrator Portalu gromadzi informacje techniczne dotyczące korzystania z Portalu, w tym w szczególności w zakresie: ilości odsłon, wizyt, unikalnych Użytkowników, adresów IP, wykorzystywanych przeglądarek www, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresów, z których wystąpiło wejście na Portal, długości korzystania z Portalu, regionów świata, państw, województw oraz miast.

4.Administrator Portalu gromadzi informacje o danych Użytkownika umożliwiających zidentyfikowanie go, tylko wtedy gdy korzysta on z osobistych ustawień oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5.Administrator Portalu może wykorzystywać mechanizm „cookie” do śledzenia aktywności Użytkowników opisanej w § 2 ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszej Polityki Prywatności.

6.Każdy użytkownik portalu oświadcza, że znana jest mu Polityka Prywatności portalu turystykamlodziezowa.pl i w pełni ją akceptuje.

 

   IX - Zastrzeżenia oraz postanowienia końcowe


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne dane podane przez Usługobiorcę.
2. Usługodawca nie odpowiada  za jakość i szybkość  połączeń internetowych Usługobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających portal  turystykamlodziezowa.pl
3. Usługodawca nie odpowiada  za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane następstwem siły wyższej np. powodzie, trzęsienia ziemi, walki wewnętrzne w kraju itp...
4. Użytkownik oraz usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni zgadza się z treścią i go akceptuje.